17 juni 2024

Welke opleidingen zijn er binnen het Rijksoverheid?

Bij de rijksoverheid staan je kwaliteiten als professional en de mogelijkheid om die verder te ontwikkelen voorop. Om ervoor te zorgen dat professionals hun doelstellingen met succes kunnen verwezenlijken, moeten ze allemaal over de juiste mix van relevante kennis en vaardigheden beschikken. Zo moet je op de juiste manier kunnen inspelen op bijvoorbeeld veranderingen in de wet- en regelgeving, maar ook met de ontwikkelingen in de samenleving. Hierbij is de Rijksoverheid gebaat bij het signaleren en begrijpen van politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. Wanneer je werkzaam bent bij een ministerie, agentschap of zelfstandig bestuursorgaan en je wilt jezelf zowel professioneel als persoonlijk doorontwikkelen, bekijk dan een de opleidingen Rijksoverheid. Zo maak je je klaar voor de toekomst en kun je mee veranderen met je omgeving.

Beleid en bestuur

Nationaal beleid maken en ervoor zorgen dat het wordt nageleefd is meer dan een grote verantwoordelijkheid. Het is ook gecompliceerd. Je zal steeds meer moeten openstaan voor ideeën uit de samenleving. Idealiter wil je zoveel mogelijk naar hen luisteren, maar tegelijkertijd moet je de doelstellingen van je organisatie verwezenlijken en ook blijven voldoen aan de wettelijke kaders. Consistentie in deze aspecten is uiterst belangrijk. Daarom heb je kennis nodig van verschillende disciplines en ter zake dienende ontwikkelingen. Of je nu als beleidsmedewerker, adviseur of directeur, projectleider of manager met beleid en beheer te maken hebt: jezelf blijven ontwikkelen is een noodzaak. Lijkt jou dit interessant, kijk dan eens bij de opleidingen beleid en bestuur.

Openbare orde en veiligheid

Door nieuwe technologische mogelijkheden, globalisering en de voortdurende groei van de technologie is de digitale veiligheid even belangrijk geworden als de fysieke veiligheid van onze samenleving. Bijblijven met de technologie is daarom dus van groot belang op het gebied van de openbare orde en de veiligheid. Daarnaast hebben grote crises zoals klimaatverandering of corona ook impact op de openbare orde in ons land. Als crisismanager, veiligheidsexpert of beleidsadviseur moet je internationale ontwikkelingen kunnen vertalen naar nationaal beleid. Ook moet je op de hoogte blijven van de laatste wet- en regelgeving om je taken in elke functie binnen de openbare orde en veiligheid uit te kunnen voeren. Soms doe je dat door met lokale veiligheidspartners, zoals gemeente, politie en woningbouwverenigingen samen te werken op het gebied van beveiliging. Andere keren zijn er internationale uitdagingen, zoals bijvoorbeeld door met andere staten samen te werken aan het bestrijden van cybercriminaliteit en de ontwikkeling van EU-beleid. Lijkt jou dit interessant, kijk dan eens bij de opleidingen openbare orde en veiligheid.

Persoonlijke ontwikkeling

Het aantal online-communicatiekanalen waarover burgers beschikken, neemt bijvoorbeeld toe. Tegelijkertijd worden burgers mondiger en nemen ze meer initiatief. Hierdoor verandert de relatie tussen overheid en burger en daarmee de rol van de overheid. In de dienstverlening aan haar burgers speelt de overheid nu veel meer een ondersteunende rol. Dat vraagt andere kennis en vooral andere vaardigheden van jou als overheidsprofessional. Met inhoudelijke kennis alleen kom je er als overheidsprofessional niet meer. Je hebt nu ook andere competenties en vaardigheden nodig, zowel in het contact met je collega’s als met burgers. Burgers gebruiken immers steeds meer verschillende kanalen om met de overheid te communiceren. Deze competenties en vaardigheden zijn van groot belang voor goede communicatievaardigheden met burgers. Daarom zijn er ook tal van trainingen om je hierin te ontwikkelen.